طرح شماره یک حوادث انفرادی

ریال۱۵۰,۰۰۰

  • فـــــوت ناشـــــي از حــــــــادثه  50/000/000   ریال
  • نقـــص عضـــــو در اثر حــــادثه    50/000/000   ریال
  • هــــزينه پزشـکي در اثر حادثه      5/000/000   ریال

 

توضیحات