طرح شماره چهار حوادث انفرادی

ریال۱,۰۰۰,۰۰۰

  • فـــــوت ناشـــــي از حــــــــادثه  350/000/000   ریال
  • نقـــص عضـــــو در اثر حــــادثه    350/000/000   ریال
  • هــــزينه پزشـکي در اثر حادثه      35/000/000   ریال

 

توضیحات