بیمه شخص ثالث و بدنه اتومبیل

براساس قانون کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی موظفند، مسئولیت خود را در مقابل اشخاص ثالث بیمه نمایند. این بیمه نامه دو نوع خسارت وارده را جبران می کند :
خسارت های مالی : شامل کلیه خسارت های مالی است که از محل مسئولیت راننده در حوادث رانندگی متوجه اشخاص ثالث میشود.
خسارت های جانی : خسارت ها و غرامت های جانی شامل فوت، نقص عضو ، از کارافتادگی دائم یا موقت و نیز هزینه های پزشکی است که در اثر حادثه رانندگی ایجاد می گردد و با توجه به آرای صادره توسط محاکم قضایی از محل بیمه نامه قابل جبران می باشد.
تعهدات مالی و جانی:

تعهدات مالی و جانی بیمه شخص ثالث با توجه به نرخ های جدید دیه در سال ۱۴۰۱  به شرح ذیل می باشد:

✔ تعهدات مالی ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
✔ تعهدات جانی فوت و نقص عضو کامل هر نفر ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 استعلام حق بیمه :  جدول حق بیمه شخص ثالث شرکت سهامی بیمه رازی در سال۱۴۰۱

 نام کامل این رشته بیمه ای عبارت است از بیمه اجباری  مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث ، همانطور که از اسم این رشته انبساط می گردد تهیه این رشته پوشش بیمه ای برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی اجباری می باشد و همچنین بیمه گران نیز موظف  به ارائه این پوشش بیمه ای می باشند .
قانون بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۴۷ تصویب و از همان زمان تاکنون تهیه این بیمه نامه اجباری می باشد قانون مذکور در سال ۱۳۸۷ بازنگری و اصلاح گردید .
 در بیمه نامه شخص ثالث تعهدات بیمه گر در برگیرنده خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقیه و یا یدک و محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود می باشد و پوششها و تعهدات به دو بخش تعهدات ثالث مالی و تعهدات ثالث بدنی تقسیم می شود.حداقل تعهدات در بخش خسارت ثالث بدنی معادل ریالی حداقل دیه مرد مسلمان ماههای حرام و در بخش خسارت ثالث مالی ۲٫۵ درصد تعهدات ثالث بدنی می باشد .
مواردی که از شمول تعهد بیمه نامه شخص ثالث خارج می باشد عبارت است از :
۱- خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه .
۲- خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه .
۳- خسارت مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو .
۴- خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم .

ب) بیمه سرنشین

 به غیر از موارد فوق ، راننده مسبب حادثه نیز استثناء بوده و تحت پوشش این بیمه نامه نمی باشد به همین دلیل پوشش بیمه ای دیگری در کنار بیمه نامه شخص ثالث با عنوان پوشش بیمه ای حوادث راننده عرضه می گردد . تعهدات پوشش حوادث راننده شامل غرامت فوت یا نقص عضو و یا از کار افتادگی دائم اعم از کلی و جزئی است که بر اثر حوادث رانندگی برای راننده مسبب حادثه رخ می دهد .
 حداقل تعهد این پوشش بیمه ای نیز همانند تعهدات ثالث بدنی حداقل نرخ ریالی دیه مرد مسلمان در ماه حرام می باشد . پرداخت غرامت از محل اعتبار این پوشش بیمه ای موکول به آن است که راننده مسبب حادثه گواهینامه  متناسب با وسیله نقلیه مقصر حادثه باشد.

تعهدات بیمه سرنشین عبارتند از :
۱-غرامت فوت

۲-غرامت نقص عضو “کامل و دائم” و “جزئی و دائم”

۳-جبران هزینه های پزشکی راننده مقصر اعم از  سرپائی و بیمارستانی تا میزان ۱۰ درصد سرمایه بیمه نامه (فوت و نقص عضو).

ج) بیمه بدنه

در بیمه بدنه اتومبیل تعهد بیمه گر منوط به جبران خسارت وارده به خود وسیله نقلیه بیمه شده می باشد به عبارت دیگر بیمه گر با بیمه نمودن وسیله نقلیه تعهد می نماید چنانچه به علت هر یک از حوادث مشمول بیمه خسارتی به وسیله نقلیه وارد شود ، خسارت وارده را جبران نماید . در بیمه بدنه خطرات تحت پوشش به دو دسته پوشش های اصلی و پوشش های اضافی تقسیم می شوند .
۱- پوشش های اصلی بیمه بدنه اتومبیل عبارت است از :
الف) حادثه : در بیمه بدنه حادثه عبارت است از هرگونه خسارتی که ناشی از برخورد خودروی موضوع بیمه با یک جسم ثابت و یا متحرک و یا برخورد اجسام دیگر به خودروی موضوع بیمه و یا واژگونی وسقوط موضوع بیمه باشد و یا چنانچه در حین حرکت اجزا و محمولات موضوع بیمه به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت شود .
ب) آصا ( آتش سوزی –  صاعقه – انفجار ) : خسارتی که در اثر آتش سوزی ، صاعقه و یا انفجار به خودرو ی موضوع بیمه و یا لوازم یدکی اصلی همراه آن وارد گردد .
ج) سرقت کلی : در صورتی که خودروی موضوع بیمه دزدیده شود و پس از سپری شدن ۶۰ روز از تاریخ سرقت ، خودروی موضوع بیمه کشف نگردد .
شایان ذکر است خسارتی که در جریان نجات و یا انتقال خودروی موضوع بیمه خسارت دیده به آن وارد می شود نیز تحت پوشش این بیمه نامه می باشد .
۲- پوشش های اضافی :
پوششهای اضافی بیمه بدنه اتومبیل که درکشور رایج می باشد عبارت است از :
۱- شکست شیشه به تنهایی .
۲- پوشش سرقت درجای قطعات درخواستی .
۳- سیل زلزله و آتشفشان .
۴- افت قیمت خودرو .
۵- پاشیدن اسید ، رنگ و سایر مواد شیمیایی  .
۶- ایاب و ذهاب دوره تعمیر .
۷- افزایش ارزش وسیله نقلیه مورد بیمه به علت نوسان قیمتها .
۸- حذف ماده ۱۰ .
لازم به ذکر است هر یک از پوششهای اضافی مورد اشاره به شرطی در تعهد بیمه گر می باشد که در بیمه نامه بدنه صراحتا”به هر یک ازآنها اشاره شده باشد و حق بیمه مربوط به آن پرداخت گردیده و در بیمه نامه قید شده باشد .

* نکته : در بیمه بدنه اتومبیل نیز عدم خسارت بیمه گذار در طول مدت بیمه نامه می تواند موجب تخفیف برای وی باشد.

برخی از مفاهیم مورد استفاده در بیمه های بدنه اتومبیل :

الف) فرانشیز
فرانشیز : در بیمه های بدنه بخشی از خسارت بعهده بیمه گذار می باشد که اصطلاحا”به آن فرانشیز می گویند .
ب) استهلاک
استهلاک : در زمان محاسبه خسارت برای خودروهایی که از زمان تولید آنها بیش از ۵ سال سپری شده است برای قطعات تعویض از شروع سال پنجم تولید وسیله نقلیه به بعد برای هر سال ۵ درصد و حداکثر ۲۵ درصد بعنوان استهلاک محاسبه و از خسارت کسر می گردد .
ج) خسارت کلی
خسارت کلی : وقتی که خودروی موضوع بیمه سرقت گردد و پس از سپری شدن ۶۰ روز از زمان سرقت ، خودرو مسروقه کشف نگردیده باشد و یا به علت حوادث مشمول بیمه به نحوی آسیب بینند که مجموع هزینه های تعمیر و تعویض قسمتهای خسارت دیده آن با احتساب هزینه های حمل و نجات از ۷۵ درصد قیمت آن در روز حادثه بیشتر باشد اصطلاحا”گفته می شود خودرو دچار خسارت کلی شده است .
خسارت های غیر قابل جبران :
در بیمه های بدنه در موارد ذیل جبران خسارت خارج از تعهد بیمه گر خواهد بود .
۱- خسارتهای ناشی از جنگ، شورش ، اعتصاب و یا تهاجم .
۲- خسارتهای مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجارهای هسته ای.
۳- خسارتهایی که عمدا” توسط بیمه گذار ، ذینفع و یا راننده موضوع بیمه به آن وارد می شود .
۴- خسارتهای وارده به موضوع بیمه حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی مگر آنکه عمل گریز توسط متصرفین غیر قانونی باشد .
۵- در صورتیکه راننده موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه رانندگی وی باطل شده باشد و یا مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی گواهینامه راننده برای رانندگی موضوع بیمه متناسب نباشد. اتمام اعتبار گواهینامه در حکم بطلان آن نیست.
۶- خسارتهای ناشی از حوادثی که طبق گزارش مقامات ذی صلاح به علت مصرف مشروبات الکلی و یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان توسط راننده موضوع بیمه به وجود آمده باشد .
۷- خسارتهای ناشی از بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص و مجاز به این کار باشد و اصول مقررات ایمنی را رعایت کرده باشد .
۸- خسارتهای وارده به وسایل و دستگاههای الکتریکی و الکترونیکی موضوع بیمه در صورتیکه ناشی از نقص و خرابی در کارکرد آنها باشد .
۹- خسارتهایی که به علت حمل بار بیش از حد مجاز توسط موضوع بیمه به آن وارد شود .